گروه جامع خدمات شهروندی کارآزما، ارائه دهنده خدمات آنلاین منزل و محل کار